Vietos veiklos grupėms

2010 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro konsultavimo įstaigų ir
konsultantų akreditavimo komisijos sprendimu institutui suteikta akreditacija teikti šių sričių konsultacijas: verslo planų rengimas ir projektų 
administravimas. 2010 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro konsultavimo
įstaigų ir konsultantų akreditavimo komisijos sprendimu institutui suteikta akreditacija konsultuoti LEADER metodo įgyvendinimo klausimais.

Nuo 2012 m. spalio mėn. Institutas įgyvendino jaunimo projektus ir intensyviai dirba su Kretingos ir Kauno kaimo bendruomenių jaunimu. Siekiame, kad kaimo jaunimas puikiai įsitvirtintų savo gyvenime, pasirinktų tinkamą profesiją, mokėtų rengti projektus ir spręsti jaunimo problemas bei administruotų ES projektus patys.

Parengtos projektai ir galimybių studijos:

 1. Gita Kondrotaitė, Rasa Žukovienė. Kretingos rajono kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo ir bendruomeninių paslaugų skatinimo studija, 2012. Užsakovas Kretingos rajono Laukžemės kaimo bendruomenė.

     2. Gita Kondrotaitė, Rasa Žukovienė. Bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimas kaimo bendruomenių kontekste skatinimo studija, 2012. Užsakovas Kretingos rajono Kvecių kaimo bendruomenė.

     3. Gita Kondrotaitė, Rasa Žukovienė. Kurmaičių ir Lazdininkų bendruomenių jaunimo iniciatyvų, užimtumo bei savanorystės kaimo vietovėse skatinimo studija, 2012. Užsakovas Kretingos rajono Kurmaičių kaimo bendruomenės centras „Kurmaičiai“.

     4 Gita Kondrotaitė. Lietuvos savivaldybių viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: socialinių, sveikatos ir švietimo paslaugų kontekste. Apklaustos Kauno raj., Kretingos raj., Akmenės raj. Ir kitų savivaldybių (iš viso 7 sav.). Iš viso apklausta 1500 respondentų. Tyrimas publikuotas Intelektualinė ekonomika mokslo žurnale.

     5. Gita Kondrotaitė, Rasa Žukovienė. Kretingos rajono bendruomenių verslumo skatinimo galimybių studija, 2011. Užsakovas Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija.

6. Libertas Klimka, Parafinavičė Gita, Alvyda Lazauskaitė ir kt.. Tradicinių amatininkų, tradicinių paslaugų teikėjų kvalifikacijos tobulinimo sistemos gairės, kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir mokymo pagal jas metodinės rekomendacijos, 2009. Projekto vadovė. Užsakovas Žemės ūkio ministerija ir VšĮ Gerovės ekonomikos institutas.


Šiuo metu esame parengę šias kvalifikacijos tobulinimo programas Vietos veiklos grupėms:

1. Ekonomikos ir finansų krypties mokymo programos:
1.1. Buhalterinės apskaitos pagrindai ir finansų valdymas, 12 akad. val.
1.2. ES regioninės sanglaudos politika ir struktūrinės paramos įsisavinimas, Lietuvos regioniniams skirtumams mažinti, 12 akad. val.
1.3. Gerovės ekonomika, 12 akad. val.
1.4. Lygių galimybių ir sanglaudos ekonomika, 8 akad. val.
1.5. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai, 12 akad. val.
2. Verslo administravimo ir vadybos krypties mokymo programos:
2.1. Asmeninio darbo našumo didinimas, 8 akad. val.
2.2. Aplinkos analizė, esminis visų veiklų pagrindas Leader įgyvendinimo klausimais, 8 akad. val.
2.3. Efektyvios rinkodaros formavimas – sėkmingo verslo pradžia,  18 akad. val.
2.4. Efektyvus laiko planavimas, 8 akad. val.
2.5. Įmonės kūrimas ir naujų produktų pardavimas, 8 akad. val.
2.6. Investicinių projektų rengimas, 8 akad. val.
2.7. Kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai, 8 akad. val.
2.8. Komandinis darbas - sėkmės pagrindas, 8 akad. val.
2.9. Konkurencingumo didinimas, prioritetinis kiekvieno uždavinys, 8 akad. val.
2.10. Projektų rengimas, įgyvendinimas ir valdymas kaimo plėtros įgyvendinimo kontekste, 8 akad. val.
2.11. Tautinio paveldo išsaugojimas ir plėtra Lietuvoje, jo įvairovė ir regioniniai bruožai, 12 akad. val.
2.13. Tautinio paveldo išsaugojimui ir plėtrai ES ir valstybės pagalba, 8 akad. val.
2.14. Tautinio paveldo produktų rinkodaros formavimo sistema, 12 akad. val.
2.15. Tarptautinių projektų rengimas ir valdymas, 8 akad. val.
2.16. Viešieji ryšiai (komunikacija) kaimiškų vietovių įvaizdžio formavimui ir plėtrai, 8 akad. val.
2.17. Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimas, 8 akad. val.
2.18. VVG projektų vertinimas ir atranka, 12 akad. val.
3. Teisės krypties mokymo programos:
3.1. Aktualūs sutarčių teisės aspektai Leader įgyvendinimo klausimais, 16 akad. val.
3.2. Darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai Leader įgyvendinimo klausimais, 8 akad. val.
3.3. Korupcijos prevencija ir kontrolė, 10 akad. val.
3.4. Pelno nesiekiančios organizacijos ar nevyriausybinės organizacijos: nuo koncepcijos iki koreliacijos su juridinių asmenų teisinėmis formomis, 8 akad. val.
3.5. Tautinio paveldo teisinio reglamentavimo ir sertifikavimo sistema, 12 akad. val.
3.6. Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas, 12  akad. val.
4. Psichologijos krypties mokymo programos:
4.1. Atrankos pokalbio vedimas. Naujų darbuotojų adaptacija ir socializacija, 8 akad. val.
4.2. Charizmatiškas lyderis, 8 akad. val.

4.3. Vadovų emocinis intelektas, 8 akad. val.

Jūs esate čia: Pradžia Patvrtintos mokymo programos Vietos veiklos grupėms